ویروسهای نابودگر کلامی:
1. نصیحت تکراری
2. تذکر مداوم
3. سرزنش
4. منت گذاشتن
5. مقایسه کردن
6. جرو بحث کردن
7. برچسب منفی زدن
8. پیش بینی منفی(نفوس بد)
9. گله و شکایت مداوم
10. متهم کردن

مراقب باشیم که ویروسی نشیم و کسی رو ویروسی نکنیم.

Leave a Reply