هیچ قاعده کلی برای روابط وجود ندارد

هیچ قاعده کلی برای روابط وجود ندارد. باید از راههای عاشقانه باهم به توافق رسید و باید برای هردو نفر فضایی مشترک برای ابراز نیازها وجود داشته باشد.
عشق یعنی چنان نگران مشکل او باشی که انگار مشکل خودت هست.
موری شوارتز

کتاب ‘سه شنبه‌ها با موری’
رمانی واقعی، نوشته میچ آلبوم

Leave a Reply