1. قبل از حرکت، صندلی و آینه‌ها را متناسب با وضعیت بدنی خودمان تنظیم کنیم.

2. هنگام فکر کردن به تغییر جهت و قبل از هر اقدام دیگر، ابتدا از دسته‌ راهنما استفاده کنیم و تصمیم‌مان را به سایر رانندگان اطلاع بدهیم.

3. در صورت دیدن موانع غیر قابل پیش‌بینی (خودروهای تصادف‌کرده، لاشه‌ی حیوانات و …) در مسیر روبرو، فوراً تغییر جهت ندهیم و با حفظ آرامش، ابتدا سرعت خود را کم کرده و با استفاده از فلاشر و راهنما، به آرامی مسیر حرکت را تغییر دهیم.

4. هنگامی که به دنبال جای پارک می‌گردیم، با رعایت مسائلی که گفتیم، به حاشیه‌ خیابان بیائیم و در صورت پیدا‌کردن جای مناسب، پس از اطلاع‌دادن به سایر رانندگان، خودروی خود را پارک کنیم.

5. با پیام دادن در زمان رانندگی، قطعاً بسوی تصادف حرکت میکنیم! بهتر است این کار را به سایر افراد حاضر در خودرو واگذار کنیم و در غیر اینصورت، حتماً خودرو را در حاشیه‌ مسیر متوقف کرده و پس از ارسال پیام، حرکت کنیم.

6. خوردن و آشامیدن در زمان رانندگی را فراموش کنیم! به هیچ وجه از بطری‌های آب استفاده نکنیم و در صورت نیاز، ابتدا خودرو را در حاشیه‌ مسیر، متوقف کنیم و سپس به خوردن و آشامیدن بپردازیم.

Leave a Reply