کاهش قیمت نفت توطئه نیست

ايرج نديمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس در ارزيابي تداوم كاهش قيمت نفت و تاثيرات حاصل از آن در اقتصاد كشور به ۳ موضوع اصلي اشاره كرد و به سياست روز گفت:

آنچه مسلم است متوليان و دست‌اندركاران كشور به اين موضوع بايد توجه داشته باشند كه كاهش قيمت نفت تنها به موضوع توطئه عربستان و اشباع كردن بازار از سوي اين كشور باز نمي‌گردد. وي افزود: موضوع توطئه عربستان در‌خصوص كاهش قيمت نفت موضوعي است كه در عين اهميت به نوعي خيانت به خود است به اين معنا كه اين اقدام عربستان هم به كشورهاي نفتي ضربه زده و در عين حال روزانه ۱۰ ميليون بشكه به درآمدهاي نفتي اين كشور آسيب زده است.
نديمي تصريح كرد: دليل دوم در روند كنوني قيمت نفت در بازارهاي جهاني به ركود جهاني باز مي‌گردد و اين مساله‌اي است كه نبايد از آن غافل ماند چراكه به واسطه ركود موجود در جهان تقاضا براي انرژي با وجود حضور در فصل سرما كاهش يافته است و تقاضاي كنوني در بازار با تقاضاي سال‌هاي گذشته قابل مقايسه نيست.
اين نماينده مجلس با بيان اينكه رشد مصرف در بازار‌هاي جهاني كند شده و اين مساله نه تنها بازار امروز كه آينده بازار را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد خاطرنشان كرد: در كنار اين موارد نكته سوم در روند نزولي قيمت نفت در بازارهاي جهاني بايد به عرضه محصولات جديد و سوخت‌هاي نوين اشاره كرد به اين معنا كه عرضه محصولاتي مانند نفت سبك از سوي كشوري مانند آمريكا و اقداماتي كه اين قبيل كشورها با ورود محصولات جديد براي توسعه اقتصادي دارند موجب شده تا حدودي از ميزان تقاضاهاي سنتي براي نفت كاسته شود.
نديمي با اشاره به اينكه كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني ۳ وجه غربي، عربي و عرضه‌اي دارد تصريح كرد: بحث عرضه و تقاضا و خيانت عربستان و فشار عرضه‌هاي جديد كشورهاي غربي و برآيند آن كه كاهش قيمت نفت است اين فرصت را به ايران مي‌دهد تا نقش نفت در بودجه مديريت شود.
سیاست روز

Leave a Reply