نان، انسان، آشغال

اشغال

بسیار با شرف است آنکه در میان آشغالها به دنبال نان است

تا

آن آشغالی که میان انسانها به دنبال نان!

سایکوپد

 

Leave a Reply