میل به فریب دادن در زنان ناشی از یک ژن نامعلوم است

مطالعات نشان می‌دهد؛ زنانی که دارای ویژگی تمایل به فریب دادن هستند ژنی را به ارث ‌برده‌اند که مشوق فریب دادن افراد است.


وقتی که صحبت از خیانت زناشویی می‌شود، مردان بیشتر مورد سرزنش قرار می‌گیرند اما خودشان عامل آن را ‘اصرار بیولوژیکی’ می‌نامند. این درحالیست که مطالعات جدید نشان می‌دهد؛ زنانی که دارای ویژگی تمایل به فریب دادن هستند ژنی را به ارث ‌برده‌اند که مشوق فریب دادن افراد است.
مطالعات گسترده بر روی شرکت‌کنندگان بیانگر اینست که 63 درصد از مردان و 40 درصد از زنان مرتکب انواع مختلفی از خیانت‌های زناشویی می‌شوند که این امر در زنان خطاکار با ژنتیک آنها مرتبط بوده است.
نمی‌توان به طورکامل مشخص کرد که کدام ژن بر بروزچنین پدیده‌ اجتماعی تاثیر می‌گذارد زیرا هزاران ژن وجود دارد که مسئول تاثیر بر رفتارها هستند، اما یک شاهد تجربی مبنی بر وجود ژن خاصی که عامل خیانت زناشویی بوده در زنان پیدا شده است.
دانشمندان می‌گویند؛ ژن مورد سوال در ژن گیرنده وازوپرسین که موجب اعتماد، دلسوزی و پیوند جنسی در حیوانات می‌شود، قرار دارد.
پس علت اینکه چرا انسان‌ها و حیوانات قابل اعتماد می‌شوند یا خیر، ممکن است مرتبط با یک‌سری برنامه‌ریزی‌های ژنتیکی در برخی از هورمون‌های کلیدی باشد.
Born to be unfaithful? psy.uq.edu.au
nikoo

Leave a Reply