آب لیمو غذای سالممن همینم که هستم!

گفته میشود خطرناک ترین جمله همین جمله است.
در این جمله کوتاه میتوانیم غرور، لجاجت، خودرایی، خودخواهی، درجازدن و به تدریج راندن آدم ها از اطراف خود را حس کنیم. اگر من و شما هم به طور غیر مستقیم یا ناخواسته این جمله در ذهنمان نقشی دارد، باید بسیار مراقب باشیم که از دام رکود، سکون و فسیل شدن رهایی یابیم.

انسان های بزرگ حتی از کودکان هم درس میگیرند، اساتید خبره و با تجربه بیشتر از واژه “نمیدانم” استفاده میکنند، دانشمندان توانمد در بسیاری از موارد میگویند ” در تخصص من نیست!” و انسان های وارسته بیشتر اوقات سکوت میکنند و میگویند: “نظر شما چیست؟”

راز تغییر در احساس نیاز به تغییر و پرهیز از احساس خودکامی و برترین بودن است البته لازم به ذکر است تا کسی نخواهد تغییر کند هیچ فشار یا توصیه ای روی او اثر ندارد.

Leave a Reply