مقایسه ثروت ملی اکراین و ایران

ایران با تراکم 48 نفر در هر کیلومتر مربع و اکراین با 74 نفر در هر کیلومتر، یک کشور اصیل، با سابقه و مورد نظر بیگانگان و دشمنان داخلی و خارجی است.

ایران با وجود سوء مدیریت و دشمنی های بزرگی همچون آمریکا و همچنین جهل و خرافه، اینقدر ثروتمند و قدرتمند است که با وجود جنگ، بلاهای طبیعی، احمدی نژاد، تورم و دشمنان بسیار، سر پا و ثروتمند و قدرتمند است.

بیائید قدر خودمان را بدانیم و دست از ضربه زدن به میهنمان بر داریم.

سرانه ملی ایران، بیش از دو برابر اکراین است! یعنی هر ایرانی، به طور متوسط دو برابر هر اکراینی ثروتمندتر است.

شاخص جینی ایران، 37.4 است، یعنی متوط جهان، اما اکراین 24.6، یعنی در رده بندی ضعیف جهانی است.

هشت سال جهان با ایران جنگید و یک متر از کشورمان را به کسی ندادیم، اما وقتی روسیه استان کریمه اکراین را ضمیمه خاکش کرد، اکراین حتی با پشتیبانی آمریکا نیز نتوانست هیچ گهی بخورد.

اکراینی ها در زمان انقلاب نارنجی اشان، پنج صفر از پول ملی خودشان کم کردند، که اگر اینگونه نمی شد، پول ملی آنها 732 برابر از پول ملی ما ضعیفتر بود.

Leave a Reply