مفهوم خسارت معنوي چیست؟

شفقنا- در دعاوي حقوقي مفهومي به نام «خسارت معنوي» وجود دارد که درماده 2 قانون مسئوليت مدني مصوب سال 1339 هم به آن اشاره شده است. اين واژه اشاره به مواردي دارد که اقدام هاي يک فرد به جاي ايراد خسارت مادي، از قبيل ضرب و جرح و شکستگي و صدمه هاي ملموس و مادي قابل رويت ديگر، موجب کسر حيثيت و اعتبار و آبروي يک شخص مي شود.


دكتر حسين مير محمد صادقي؛استاد دانشگاه در این خصوص در روزنامه ایران نوشت: فرض کنيد متعهدي که تعهد به ارائه شيريني، ميوه و ساير وسايل پذيرايي براي مراسمي کرده است که ديگري قصد برگزاري آن را در تاريخ معيني دارد، از انجام اين تعهد خود سر باز زند. اجرا نکردن اين تعهد مي تواند موجب ورود خسارت مادي به متعهد له شود از قبيل اينکه وي مجبور به تهيه مواد غذايي از مکان ديگر با پرداخت هزينه بيشتر شود. از سوي ديگر، وي ممکن است در نتيجه اين اجرا نکردن متحمل نوعي خسارت معنوي نيز بشود. براي مثال نداشتن وسايل پذيرايي در ميهماني بزرگي که وي مدعوين را به آن دعوت کرده است چه بسا موجب کسر شان و حيثيت و شرم زدگي او نزد ميهمانان شود و چه بسا اين «خسارت معنوي» براي وي ناراحت کننده تر و غير قابل تحمل تر از خسارت مادي وارده باشد.
در سطح سياسي و در حوزه يک کشور هم اين بحث قابل طرح است. طي سال ها و دهه هاي گذشته بسيار اتفاق افتاده است که ايراد سخن نا بجايي از سوي يک نفر موجب تحميل هزينه هاي سياسي و اعتباري هنگفت به کشور شده است. بنابراين سوال قابل طرح اين است که آيا وقت آن نرسيده که فراتر از خسارات مادي که از رهگذر اقدام هاي غير قانوني چون اختلاس و ساير جرايم مالي، دامنگير نظام و مردم مي شود به موضوع خسارات معنوي وارده به نظام و مسئولان عالي رتبه آن از رهگذر اين گونه موضع گيري هاي نسنجيده نيز توجه شود و از کساني که به هر شکل دستي بر تريبون هاي عمومي و در اتخاذ تصميمات دارند درخواست شود که با دقت در آنچه مي گويند و تصميماتي که مي گيرند موجب تحميل هزينه هاي سياسي ناخواسته بر مردم و نظام نشوند و در غير اين صورت پاسخگوي خسارات معنوي وارده به مردم، کشور و رهبري نظام باشند.

Leave a Reply