نمایشگاه مجازی فارس مطالب ادمین لیست ۱۰۰ لغت پرکاربرد در انگلیسی

لیست ۱۰۰ لغت پرکاربرد در انگلیسی

آیا شیوه ای خاص در آموزش زبان خارجی از خودتان ابداع نموده اید؟

لطفا آنرا به اطلاع ما برسانید…

در ادامه لیست صد کلمه/فعل پرکاربد در زبان انگلیسی را خواهید دید…

.
1- Accept – پذيرفتن
2-Allow – اجازه دادن
3-Ask – پرسيدن
4-Believe – باور كردن
5-Borrow – قرض گرفتن
6-Break – شكستن
7-Bring – آوردن
8-Buy – خريدن
9-Can/ Be able – توانستن
10-Cancel – منتفی كردن
11-Change – تغيير دادن
12-Clean – تمييز كردن
13-Comb – شانه كردن
14-Complain – شكايت كردن
15-Cough – سرفه كردن
16-Count – شمردن
17-Cut – بريدن
18-Dance – رقصيدن
19-Draw – كشيدن
20-Drink – نوشيدن
21-Drive – رانندگی كردن
22-Eat – خوردن
23-Explain – توضيح دادن
24-Fall – افتادن
25-Fill – پر كردن
26-Find – پيدا كردن
27-Finish – تمام كردن
28-Fit – جا دادن
29-Fix – درست كردن
30-Fly – پرواز كردن
31-Forget – فراموش كردن
32-Give – دادن
33-Go – رفتن
34-Have – داشتن
35-Hear – شنيدن
36-Hurt – زخمی شدن
37-Know – دانستن
38-Learn – يادگرفتن
39-Leave – ترك كردن
40-Listen – گوش كردن
41-Live – زندگی كردن
42-Look – ديدن
43-Lose – گم كردن
44-Make/Do – انجام دادن
45-Need – احتياج داشتن
46-Open – بازكردن
47-Organise – منظم كردن
48-‍Close/Shut – بستن
49-Pay – پرداختن
50-Play – بازی كردن
51-Put – قرار دادن
52-Rain – باريدن
53-Read – خواندن
54-Reply – پاسخ دادن
55-Run – دويدن
56-Say – گفتن
57-See – ديدن
58-Sell – فروختن
59-Send – فرستادن
60-Sign – امضا كردن
61-Sing – آواز خواندن
62-Sit – نشستن
63-Sleep – خوابيدن
64-Smoke – سيگار كشيدن
65-Speak – صحبت كردن
66-Spell – هجی كردن
67-Spend – پرداختن
68-Stand – ايستادن
69-Start/Begin – شروع كردن
70-Study – درس خواندن
71-Succeed – موفق شدن
72- Swim – شنا كردن
73-Take – گرفتن
74-Talk – صحبت كردن
75-Teach – ياد دادن
76-Tell – گفتن
77-Think – فكر كردن
78-Translate – ترجمه كردن
79-Travel – سفر كردن
80-Try – امتحان كردن
81-Turn off – خاموش كردن
82-Turn on – روشن كردن
83-Type – تايپ كردن
84-Understand – فهميدن
85-Use – استفاده كردن
86-Wait – صبر كردن
87-Wake up – بيدار شدن
88-Want – خواستن
89-Watch – نگاه كردن
90-Work – كاركردن
91-Worry – نگران شدن
92-Write – نوشتن
93-Waste – هدر رفتن
94-Wonder – تعجب كردن
95-Worship – عبادت كردن
96-Win – برنده شدن
97-Wear – پوشيدن
98-Wash – شستن
100-Welcome – خوش آمد گویی

لطفا خودتان در مورد لغت Get شروع به تحقیق نمائید…

 

Leave a Reply