قتل عمد حیواناتی که به صورت سنتی غذای انسان محسوب نمی شوند، به نظر من هیچ فرقی با قتل عمد انسانها ندارد.

انسان هم یک حیوان است، با این تفاوت که به پیشرفت بیشتری دست یافته.

اگر شما اعتقاد دارید که کشتن یک حیوان اهمیت زیادی ندارد، شما یک قاتل بالفطره هستید!

گربه، سگ، اسب، خر، کانگرو، خرس، پلنگ، فیل، سمور، راسو، همگی حیوان هستند و حق حیات دارند.

لطفا برای سرگرمی یا از سر بی حوصلگی این موجودات بدبخت را نکشید.

Leave a Reply