از قانون استخدامی وزارت اطلاعات

مصوب 24/4/1374 مجلس شورای اسلامی

ماده 8- شرايط ورود به خدمت وزارتخانه عبارت است از:

الف – اعتقاد به مباني اسلام ناب محمدی(ص)، انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی ايران و آمادگی فداكاری در راه تحقق اهداف آن.

ب اعتقاد و التزام عملی به ولايت مطلقه فقيه و مقام رهبری.

ج التزام عملی به مبانی و احكام اسلام، قوانين جمهوری اسلامی ايران و رعايت موازين اخلاق اسلامی.

د- تابعيت جمهوری اسلامی ايران، مشروط بر اينكه اكتسابی نباشد.

ه عدم عضويت يا وابستگی به احزاب و گروه ها و سازمانهای سياسي.

و نداشتن سابقه عضويت يا وابستگی يا هواداری از احزاب، گروه ها و سازمانهای غيراسلامی، التقاطی، الحادی و غيرقانوني.

ز- عدم همكاری موثر و فعاليت مستقيم و غيرمستقيم در تحكيم پايه های رژيم گذشته.

ح- عدم اعتياد به مواد مخدر.

ط- نداشتن سوء سابقه ، محكوميت جزايی موثر و محروميت از خدمات دولتی و حقوق اجتماعی.

ی- داشتن هوش و استعداد لازم و سلامت و توانايی جسمی و روانی متناسب با خدمت مورد نياز.

ك – داشتن حداقل 18 سال تمام و حداكثر 40 سال تمام.

ل – داشتن حسن شهرت و سابقه از نظر اعتقادات، تعهد و صداقت، امانت داری، رازداری، دلسوزی و حسن خلق.

م- داشتن شرايط تحصيلی و تخصصي مورد نياز.

ن – نداشتن همسر خارجی يا همسری كه تابيعت ايرانی او اكتسابی باشد.

س – پذيرفتن شرايط و ضوابط اختصاصي ورود به خدمت و انجام كار در وزارتخانه و رعايت آنها در طول دوران خدمت.

ع – حداقل مدت تعهد مستخدمين در آغاز خدمت 10 سال تمام خواهد بود.

فصل هشتم تكاليف، امور انضباطی و رسيدگی به تخلفات و شكايات:

ماده 71- مستخدمين وزارتخانه اعم از شاغلين و بازنشستگان و منفصلين از خدمت مكلفند هنگام خروج از كشور از وزارتخانه مجوز لازم را اخذ نمايند در غير اين صورت تخلف به عنوان لغو دستور محسوب گرديده و پس از معرفی به محاكم صالحه قضايی، مفاد ماده(23) قانون مجازات جرائم نيروهای مسلح، در مورد آنها اجرا خواهد شد.

تبصره – اخذ مجور خروج از كشور برای بازنشستگان و منفصلين از خدمت وزارتخانه برای مدت دو سال از شروع بازنشستگی و انفصال الزامی است.

ماده 72- مستخدمين وزارتخانه مكلفند با رعايت سلسله مراتب اداری و سازمانی، دستورات و احكام مسئولان مافوق خود را در حدود قوانين و مقررات و ظايف محوله، اطاعات و اجرا نموده و كليه ضوابط و مقررات عمومی، حفاظتی، امنيتی و انضباطی را رعايت نمايند.

ماده 73- مستخدمين بنا به تشخيص وزارتخانه مكلفند حداقل پنج سال از سنوات خدمت را در مناطقي كه وزارتخانه تعيين و ابلاغ مي كند طی نمايند.

ماده 74- هرگونه تماس با بيگانگان براي مستخدمين وزارتخانه، مگر بنا به مقتضيات اداری و با اطلاع مسوولان ذی ربط ممنوع است.

ماده 75- مستخدمين وزارتخانه مكلفند هرگونه تغيير و تحول در وضعيت شخصی خود را از قبيل تغيير محل سكونت، ازدواج به اطلاع وزارتخانه برسانند.

ماده 76- ازدواج مستخدمين وزارتخانه با اتباع بيگانه يا كسانی كه قبلآً به تابيعت ايران درآمده اند، ممنوع است.

ماده 77- مستخدمين وزارتخانه موظف به حفظ اسرار اداری و سازماني خود هستند.

ماده 78- مستخدمين وزارتخانه حق عضويت و هرگونه وابستگی به احزاب و گروه های سياسی را ندارند.

تبصره 1- مستخدمين وزارتخانه حق شركت در مجامع و جلسات تشكيلاتي احزاب و گروه های سياسی را ندارند، مگر اينكه وظايف اداری اقتضا نمايد و مسوولان ذی ربط مطلع باشند.

تبصره 2- مستخدمين وزارتخانه حق هيچگونه موضع گيری له يا عليه احزاب و گروه های سياسی قانونی در مجامع و محافل عمومی به گونه ای كه باعث تأييد يا تكذيب آنها شود را ندارند.

ماده 79- اقدام به خروج از تابعيت جمهوری اسلامي ايران برای مستخدمين وزارتخانه ممنوع است و موجب پيگرد قانونی خواهد شد.

ماده 80 كليه اسناد، اماكن و اطلاعات وزارتخانه، غيرقابل افشا بوده واظهار آن به هر صورت مگر در حدود وظايف اداری، ممنوع است.

ماده 81- مستخدمين تا زمانی كه در استخدام وزارتخانه هستند، حق اشتغال در ساير مشاغل موضوع اصل(141) قانون اساسي را ندارند.

تبصره مشاغل غيردولتي كه مستخدمين حق اشتغال به آنها را ندارند مطابق آيين نامه اي است كه توسط وزارتخانه تهيه و با تأييد وزير اجرا مي شود.

ماده 82- هرگونه سوء استفاده از موقعيت شغلي به هر عنوان، برای مستخدمين وزارتخانه ممنوع است و با متخلف برابر مقررات رفتار خواهد شد.

ماده 83- هيأت های بدوی و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداری طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداری و اصلاحات بعدی آنها در وزارتخانه تشكيل و به تخلفات كاركنان رسيدگی می نمايند.

ماده 84- رسيدگی به اتهامات امنيتی و سياسی مستخدمين وزارتخانه، به عهده محاكم صالحه قضايی است.

تبصره – در ساير موراد، جرايم عمومي مستخدمين در دادگاه های عمومی رسيدگی می شود.

ماده 85 – بكارگيری مستخدمين وزارتخانه در كليه وزارتخانه ها، سازمانها، شركتها، موسسات دولتی و وابسته به دولت و شركتهايی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و بانكها و شهرداری ها بدون مجوز وزارتخانه ممنوع است.

بنیانگذار فرزانه انقلاب اسلامی ایران، آیت الله روح الله امام خمینی(ره) فرمودند، همه مردم باید خود را از عناصر اطلاعاتی بدانند، بنابراین همه ما مردم زاده شده در ایران باید دلمان برای ایران بتپد، دلسوز خاک و مردمان باشیم، به نظام علاقه داشته و در اعتلای آن بکوشیم، برای اهداف ایران فداکاری کنیم، به قوانین اعتقاد و التزام  داشته باشیم، موازین اخلاقی را رعایت کرده و اطرافیانمان را با مهربانی به سوی اجرای آن بخوانیم، از داشتن سوء سابقه اکیدا هراس داشته و خود و اطرافیانمان را از افتادن در گند و منجلاب اعتیاد به مواد مخدر در امان بداریم.حسن شهرت، متعهد و رازدار و امانتدار باشیم. با خود اینگونه بیاندیشیم که همین الان عضو سازمان حفاظت اطلاعات هستیم و از ارتباط ناصحیح از بیگانگان اجتناب کنیم، از بدگویی خودمان از خودمان در نزد خارجی ها ا کیدا و اکیدا خودداری کنیم.

هر از گاهی اطلاعیه های مربوط به سازمان را که در وبسایت یا روزنامه های رسمی منتشر می شود را بخوانیم.

به عنوان مثال، مقاله مربوط به بیوتروریزم در همین سایت.

Leave a Reply