«مداخله و گسترش بیش از حد دولت در اقتصاد»

و

«استفاده از دلارهای نفتی در دوران رونق اقتصادی»

به‌عنوان دو عامل مرگ کسب‌و‌کارها در ایران معرفی شدند.

به لیست بالا، ورود امنیتی سازمان های دولتی غیر مربوط هم را باید اضافه کرد، اما جدای از این مورد، مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی الگوی راهبردی حمایت از تولید اعلام کرده است، تخریب محیط کسب‌و‌کار از سوی دولت‌ها در کشورهای صادرکننده نفت مانند ایران که مدیریت نادرست در زمینه استفاده از دلارهای نفتی دارند، دو پیامد برای اقتصاد کشور به‌دنبال خواهد داشت.

رشد منفی (تعداد مرگ بیش از تولد) کسب‌و‌کارها در بخش صنعت و کشاورزی در دوره رونق اقتصادی

و

رشد منفی کسب‌و‌کارها در همه بخش‌ها در دوره رکود،

از جمله این پیامدها است.


بررسی‌های این نهاد پژوهشی نشان می‌دهد که برای داشتن اقتصاد غیروابسته به نفت، دولت باید در وهله اول خود را از وابستگی به رانت نفت رها کند و منابع مالی مورد نیاز خود را از راه‌های دیگری تامین کند. بر این اساس، از آنجا که پایه‌های مالیاتی در کشور به اندازه کافی قوی نیستند تا منابع مالی دولت را تامین کنند، منابع مالی حاصل از واگذاری شرکت‌ها اهمیت می‌یابند. این منابع که طی زمان در بخش عمومی رسوب کرده است، می‌تواند به‌خوبی در جهت گذر از اقتصاد غیروابسته به نفت به‌کار آید.

Leave a Reply