مهدي شمس در خصوص سربازي اجباري مي گويد:

“اگه میخوایم ازدواج جوانها بیشتر بشه. اگه میخوایم فرزندآوری بیشتر بشه. اگه میخوایم صنعت رونق بگیره. اگه میخوایم مهاجرت غیرقانونی و پناهنده شدن کمتر بشه. اگه میخوایم دانشگاه رفتن بیهوده برای فرار از سربازی از بین بره. اگه میخوایم کسی بدون گواهینامه رانندگی نکنه و اگه میخوایم صدها اتفاق مثبت برای این کشور بیفته، باید همچون کشورهای پیشرفته و جهان اول، سربازی اختیاری بشه. باید سدی به نام سربازی اجباری از جلوی مسیر زندگی جوانها برداشته بشه.”

Leave a Reply