چنین می گویند که: «فقر» زاده طبیعت جغرافیایی نیست

تاریخ نشان می‌دهد که هیچ‌گونه ارتباط قطعی یا دائمی میان اقلیم یا جغرافیا و موفقیت اقتصادی وجود ندارد.
برای نمونه این درست نیست که مناطق گرمسیری همیشه فقیرتر از مناطق واقع در عرض‌های جغرافیایی معتدل بوده‌اند.همان‌طور که می‌دانیم در زمان فتح قاره آمریکا توسط کریستف‌کلمب، مناطق جنوب راس‌السرطان و شمال راس‌الجدی که امروز شامل مکزیک، آمریکای مرکزی، پرو و بولیوی است، تمدن‌های بزرگ آزتک و اینکا را بنا کرده بودند. این امپراتوری‌ها از نظر سیاسی متمرکز و پیچیده بودند. جاده‌ها را ساختند و قحطی را کم کردند. آزتک‌ها پول داشتند و دارای خط بودند و اینکاها گرچه این دو تکنولوژی کلیدی را نداشتند، اما در نوع خود پیشرفته بودند. در تقابلی جدی، در زمان آزتک‌ها و اینکاها شمال و جنوب منطقه تحت سکونت آزتک‌ها و اینکاها بود که امروز، شامل ایالات متحده، کانادا، ‌آرژانتین و شیلی است که اغلب تحت سکونت تمدن‌های عصر حجر بودند که این تکنولوژی‌ها را نداشتند. بنابراین مناطق گرمسیری در قاره آمریکا که ثروتمندتر از مناطق معتدل بودند، نشان دادند این «حقیقت آشکار» که فقر زاده طبیعت گرمسیری است نه آشکار است و نه حقیقی، در مقابل ثروت بیشتر در ایالات‌متحده و کانادا واگوی وضع بسیار متفاوت این مناطق در دوره‌های پیش و پس از ورود اروپایی‌ها به این مناطق است.

منبع: چرا کشورها شکست می‌خورند
دارون عجم اوغلو و جیمز ای. رابینسون
مترجمان: پویا جبل‌عاملی و محمدرضا فرهادی‌پور، انتشارات دنیای‌اقتصاد

Leave a Reply