عشق

عشق، همانطور که تاج بر سرتان می گذارد، بر صلیبتان نیز می کشد.
عشق همانطور که شما را می پروراند، شاخ و برگتان را نیز می زند و هرس می کند.
عشق شما را چون خوشه های گندم دسته می کند،آنگاه می کوبدتان تا برهنه شوید، به غربال بادتان می دهد،

تا که از پوسته آزاد شوید،

سپس در آتش قدسیش گرمتان می کند، تا که نانی مقدس شوید برای ضیافت بزرگ خداوند
عشق با شما چنین می کند

تا راز های دل خود را بدانید

و بدین سان به پاره ای از قلب بزرگ زندگی بدل شوید.

‘جبران خلیل جبران ‘

 

Leave a Reply