ضمانت نامه اعتبار صادرات چیست؟

از آن چگونه استفاده میشود، خصوصیات آن چیست؟

پاسخ: ضمانت نامه اعتبار صادرات، نوعی از بیمه ایست که صادر کننده را در برابر عدم پرداخت وارد کننده محافظت میکند. این ضمانت نامه عموما از سوی آژانس یا اداره توسعه صادرات یک کشور صادر میشود. طوریکه این ضمانت نامه یک پوشش بیمه ی را بر نسبت هزینه و قیمت (ad valorem fee) ارائه میدهد که اعتبار وارد کننده و خطر (ریسک) کشوری را در نظر میگیرد.
خصوصیات آن اینست که خطرات احتمالی مربوط به وام گیرنده – خطرات تجاری (commercial risks) – یا کشور وام گیرنده – خطرات سیاسی (political risks) – را زیر پوشش قرار میدهد، همانند ورشکستگی سیاسی، عجز بازپرداخت، محدودیت در انتقال ارز، برنامه ریزی مجدد بدهی، سلب مالکیت، جنگ یا شورشهای سیاسی در یک کشور.

Leave a Reply