شوونیسم

این واژه به معنی اعتقاد و ایمان کورکورانه و علاقه افراطی به یک چیز خاص، مخصوصا مفاهیمی چون رهبر، میهن، نژاد، جنسیت و … است

هرگونه طرفداری غیر عقلانی را شوونیسم می نامیم.

این واژه فرانسوی است و بعد از عزل امپراطور فرانسه، ناپلئون بناپارت ساخته شد که یک سرباز تحت فرمان ناپلئون بناپارت، با وجود عدم محبوبیت بناپارت، هواداری افراطی و پر شور و حرارت خود را ادامه می داد و همیشه نیز با نماد ها و حتی لباس امپراتور معزول دیده می شد.

شکوه ملی، اعتقاد به برتری یک جنس، ملی گرایی افراطی، طرفداری از موضوعاتی که شناخت کافی بر آن نیست، پرستش یک شخص همگی از نمادهای شوونیسم هستند.

Leave a Reply