بیشترین هزینه خانوارها دربخش مسکن است
شهرنشینی چقدر خرج دارد؟

بر اساس آمار هزینه زندگی خانوارهای شهرنشین در سال 1392، به طور متوسط یک خانوار شهری 450 هزار تومان خرج هزینههای خوراکی و دخانی و یک میلیون و 700 هزار تومان خرج هزینه های غیر خوراکی میکند.

بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران که به هزینه و درآمد خانوارهای شهری در سال 1392 میپردازد، هزینه زندگی یک خانوار شهری در سال، حدودا 20 میلیون و 590 هزار تومان است. یعنی یک خانوار شهری ماهیانه یک میلیون و 710 هزار تومان هزینه میکند. در واقع از این میزان، 457 هزار تومان صرف هزینههای خوراکی و دخانی یک خانوار شهری و یک میلیون 258 هزار تومان هم صرف هزینههای غیر خوراکی آنها می‌شود.

جالب است که به طور متوسط یک خانوار شهری ماهیانه 34 هزار تومان برای نوشابه، غذاهای آماده و دخانیات صرف میکنند، اما برای خشکبار و حبوبات تنها 23 هزار تومان هزینه میشود.

بر اساس این آمار، بیشترین هزینه خانوار شهرنشین در بخش مسکن است و بعد از آن بیشترین هزینه صرف بهداشت و درمان میشود، اما یک خانوار شهری ماهیانه برای تفریح 12 هزار تومان ، برای مسافرت 10 هزار تومان و برای تحصیل و آموزش 4 هزار تومان هزینه می‌کند.

این در حالی است که برای ارتباطات ماهیانه 48 هزار تومان و برای خدمات شخصی و آرایشی 25 هزار تومان صرف میشود.

منبع: ایسنا

Leave a Reply