قیمت بنزین

 حال که قیمت جهانی نفت نصف شده

قیمت جهانی بنزین هم نصف شده

این قیمت بنزین ما ایرانی ها و یارانه ای که بدان تعلق می گرفت چی قراره به سرش بیاد؟؟؟

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733