انواع رشد اقتصادی

انواع رشد اقتصادی

تاریخ اقتصاد ملی دونوع اساسی رشد را می شناسد که عبارتند از: ساده (اکستینسیو) وشدید (انتینسیو) میباشد.

در نوع ساده، رشد اقتصادی در نتیجه استفاده تعداد زیاد عوامل تولید ( زمین، سرمایه، نیروی کار) در حالت حفظ پایه فنی قبلی اش حاصل می شود.

در این نوع رشد اقتصادی ،افزایش محصولات از حساب رشد کمی شمار کارگران و مهارت آنها و افزایش ظرفیت کارخانه یا موسسه تامین می گردد و درنتیجه تولید محصولات به حساب کارگر کمافی السابق باقی می ماند.


 نوع انتیسیو ویا شدید رشد اقتصادی با افزایش میزان محصولات مشخص می شود که با استفاده گسترده از عوامل تولیدی خیلی پیشرفته وموثر و با کیفیت حاصل می گردد.

رشد مقیاس تولیدی قاعدتا از حساب بکارگیری تکنیک خیلی تکامل یافته، تکنولوژی پیشرفته، دستآوردهای علمی، صرفه کننده ذخایر ومواد خام و مهارت بلند پرسنل تامین می گردد و به وسیله همین عوامل ارتقای کیفیت کالا، رشد بازدهی کاروصرفه جوی منابع تامین می شود.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733