نمایشگاه مجازی فارس مطالب ادمین دو فایده شکست خوردن

دو فایده شکست خوردن

  1. اول راهی را کشف کرده اید که مطمئنید به بیراهه است
  2. دوم جرات بیشتری برای کشف راه های بعدی یافته اید
 

Leave a Reply