دعوای خواهر وبرادرها را به یک فرصت تربیتی تبدیل کنید.

هر والدی که بیش از یک فرزند دارد، میداند که دعوای خواهر و برادری میتواند گاهی آرامش کل خانواده را به طور بنیادی بر هم بزند. آداب معاشرت به معنای قابلیت درک و بیان احساسات و رفتارهایی است که روابط مثبت را تسهیل میکند. هر بار که بچه ها یاد میگیرند احساسات شدید خود را به جای مشت و لگد و فریاد، تبدیل به کلمات کنند، یک قدم در راه آموختن آداب معاشرت برداشته اند. یک سوال بسیار رایج در میان والدین این است: “موقعی که بچه ها دعوا میکنند، ما باید دخالت کنیم یا نه؟” سوال بعدی این است: “بهترین راه کمک به حل اختلافات بچه ها کدامست؟”

تحقیقات در این مورد نشان داده است که یکی از اصلیترین دلایل دعوای خواهر و برادران، جلب توجه والدین است. بنابراین گفته میشود که والدین نباید وارد دعوای آنها شوند، برای اینکه اینکار باعث میشود آنها بیشتر دعوا کنند. البته در این میان یک اشکال وجود دارد. تکلیف آنکه در دعوای خواهر و برادری ضعیف تر است چیست؟ اگر پدر و مادر دخالت نکنند، آیا حق او ضایع نخواهد شد؟ پس والدین نمیتوانند دخالت نکنند چون حتی میان دوقلوها هم اغلب یک نفر دست بالاتر را دارد. شاید بهتر باشید بگوییم والدین در دعوای خواهر و برادرها چگونه باید مداخله کنند؟ دخالت والدین باید بیشتر حالت تربیتی داشته باشد تا دستوری. والدین با دخالت خود باید به کودکان درس حل مسئله مشارکتی و کنار آمدن با عقیده مخالف را بدهند. چگونه؟

1- قوانین خانه را با صدای بلند تکرار کنید. به هردو طرف دعوا به صورت یکسان گوش بدهید. به طوری که هردو فرزند تصدیق کنند که به میزان مساوی به حرفشان گوش داده شده است.

2- به بچه ها کمک کنید تا احساسات خود را با خواهر یا برادر خود در میان بگذارند.

3- به آنها بگویید: “من مطمئنم شما دو نفر میتوانید با هم کنار بیایید به شرطی که هرکدام خوب به حرف آنیکی گوش کنید و خود را به جایش بگذارید.”

اگر کارهای فوق الذکر را به دفعات انجام دهید، بچه ها مهارت حل مسئله را یاد میگیرند و دعوای خواهر و برادرها محلی برای رشد مهارتهای اجتماعی خواهد بود. از سوی دیگر هوش هیجانی کودکان رشد خواهد کرد. فراهم کردن موجبات رشد هوش هیجانی کودکان را شاید بتوان بعد از ایجاد دلبستگی ایمن، دومین وظیفه بزرگ والدین دانست.

رزا خورشیدی

www.rozakhorshidi.com

Leave a Reply