رادیو فردا، این ارگان دولتی آمریکایی در اعلام خبر کاملا مغرضانه خبرپراکنی می کند، به اخبار این ارگان خبرپراکنی باور نداشته باشید.

هر خبری که این بنگاه دولتی پخش می کند به هدف تامین اهداف آمریکا و دشمنی با کل هویت ایرانی است، هویت ایرانی تشکیل شده از تاریخ، فرهنگ، دولت، و رژیم حاکم بر ایران است.

مواکدا از مردم خواهش می کنم تا اخبار بنگاه خبرپراکنی بی بی سی و رادی فردا را دنبال نکنند  از حکومت جمهوری اسلامی نیز، به عنوان یک هموطن و ایرانی، خواهش می کنم تصمیمات خود را مبتنی بر تعقل داخلی بگیرند نه بازتاب یا عکس العمل موضعی در قبال بیگانه ها.

بابک راستی

Leave a Reply