خطرات زمین - فضایی هاخطرات بسیار زیادی هست که کره زمین را تهدید می کند، متاسفانه این خطرات، یکی دو تا هم نیست، جمعیت روز افزون کره زمین، باعث بروز آلودگی و کاهش کیفیت زندگی می شود، انسانها کره زمین را به شدت مورد فرسودگی قرار داده اند و در این مسابقه نابودسازی به سرعت، چنان پیش می روند که نه تنها گونه های زیادی از موجودات زنده را نابود کرده اند، بلکه با بروز بیماری های عجیب غریب لاعلاج، خودمان هم در حال نابود شدن هستیم. این کارهای انسان، اگر به دید تمدن های پیشرفته احتمالی برسد در مورد ما چنین خواهد اندیشید:

موجوداتی که دیگران را نابود می کنند، محیط زندگیشان را خراب می کنند و حتی یکدیگر را می کشند!!

آیا شما با خانه خود چنین می کنید؟؟

Leave a Reply