من لر نیستم، فارسِ فارسِ فارس، هستم

اما…

به هیچ عنوان گفتن جک در مورد هیچ گروه، شهر، قوم و جنسیتی را قبول ندارم

به نظر من بسیار احمقانه هست اگر جکی را بشنویم و آنرا باور کنیم.

متن زیر از یکی از پزشکان بسیار خوب و با شخصیت که “لر” هست ارسال شده

درزبان لری شوهر را(میره) می گویند که برگرفته از واژه میریا است؛ آریاییان هفت هزارسال پیش به نان آوران خانه چنین نامی می خواندند.

میدانید از کی لر مظهر خنده شد؟!
از وقتی که تو که خود را صاحب فرهنگ میدانی، مهمانش شدی، و او تنها گوسفندش را برایت سر برید و با خوشرویی از تو پذیرایی کرد!!!
ولی آنگاه که به شهر پر زرق و برق تو آمد، آدرس ساندویچی سر کوچه را با نگاهی عاقل اندر سفیه به او نشان دادی!!!

میدانی از کی لر مظهر خنده شد؟!
آنگاه که او تمام زندگیش را به زنش سپرد و تفنگ به دست از شهر و ناموس تو دفاع کرد!!

میدانی از کی لر مظهر خنده شد؟!
آنگاه که تو به راحتی دین متجاوزین به کشورت را قبول کردی و او جنگید و جان داد، ولی آن ننگ را نپذیرفت، تا توی صاحب فرهنگ و هموطنش، آن را به او قالب کردی!!!

میدانی از کی لر مظهر خنده شد؟!
آنگاه که تو نفت را از سرزمین او استخراج کردی تا با پولش به لر فخر بفروشی و آنچنان دچار توهم شوی که خود را صاحب فرهنگ بدانی و لر را بی فرهنگ خطاب کنی!!!

.يه ﺭﻭﺯ ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ….

ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ: “ﺩﮐﺘﺮ ﻣﻠﮏ ﺣﺴﯿﻨﯽ”  ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﺒﺪ ﺩﺭ ﺁﺳﯿﺎ
…..
ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ: “ﻋﻠﯽ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺧﺎﻥ” ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﺶ ﺭﺿﺎ ﺧﺎﻥ ﻣﯿﮕﻪ: ﻫﺮ ﻋﻘﺎﺑﯽ ﺑﺨﺎﺩ ﺍﺯ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﻋﺒﻮﺭ ﮐﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﻫﺎﺷﻮ ﺑﺎﺝ ﺑﺪﻩ
…..
ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ: “ﭘﺮﻓﺴﻮﺭ ﻣﻮسی ﻮﻧﺪ” ﻭ ﻗﻠﺐ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺭﻭ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﻣﯿﮑﻨﻪ
…..
ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ “ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺍﺳﻌﺪ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ” ﻓﺎﺗﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ
…..
ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ “ﭘﺮﻓﺴﻮﺭ ﮐﺮﻡ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺭﯾﺎﺿﯽ”
…..

ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ “ﺍﺣﺴﺎﻥ ﮐﺎﻣﺮﺍﻧﯽ” ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﺭﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺨﺘﺮﻉ ﻗﺮﻧﯿﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
…..
ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ “ﭘﺮﻓﺴﻮﺭ ﺑﺎﻫِﺮ” ﻣﻐﺰ ﺳﻮﻡ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺟﻬﺎﻥ
…..
ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ “ﺑﺎﻧﻮ ﻗﺪﻡ ﺧﯿﺮ” ﺭﻫﺒﺮ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﻥ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ
…..
ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ “ﺑﻬﻨﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪﯼ” ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﺷﻬﯿﺪ ﺭﺍﻩ ﻭﻃﻦ
…..
ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ “ﺣﺴﯿﻦ ﭘﻨﺎﻫﯽ” ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ﺣﺮﻓﺎﺵ
…..
ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ “ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ”
…..
ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ , “ﺍﺭﯾﻮﺑﺮﺯﻥ” ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺭﺗﺶ ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ !

ما که جک لرى میفرستيم اينم به اشتراک بذاريم
تمام ایران سرای من است

Leave a Reply