جواز اسعاری چیست و در تجارت چگونه بکار میرود؟

پاسخ: جواز اسعاری یا مجوز ارزی، عبارت از جواز یا مجوزیست که از سوی بانک مرکزی یا نهاد مرکزی ارزی کشور برای شرکت ها یا بازرگانان برای ارائه خدمات اولیه نقد کردن چک و فروش حواله برای پرداخت هزینه ها و درگیری با فعالیت های مشابه ارزی، صادر میشود.از جواز ارزی برای نقد کردن چک و فروش حواله جات در تجارت برای پرداخت هزینه ها استفاده میشود.

Leave a Reply