تصور نکنید مردم شما را پیدا خواهند کرد!!

بازاریابی به معنای خرج هزینه های هنگفت نیست؛ بلکه به معنای تفکر و خلاقیت است.

ما هیچ پولی نداریم بنابراین باید فکر کنیم. این دقیقا همان کاری است که صاحبان شرکتهای کوچک باید انجام دهند.

کارآفرینی به معنی به آغوش کشیدن مشکلات و استفاده به موقع از فرصتهاست. فقط کافی است از جای خود بلند شوید و برای موفقیت خود حرکت کنید.

کسب و کارتان را از کم شروع کنید و به تدریج آن را وسعت دهید. بسیاری از مردم توقع دارند در ابتدای کار یک دفتر بزرگ و شیک داشته باشند، ولی ما از کم شروع کردیم و در نتیجه ریسک بسیار کمی در آن وجود داشت.

Leave a Reply