این تقسیم بندی بر اساس مسئولیت ها و هزینه های خریدار و فروشنده تعریف شده است.

1. گروه انطباق( Adaptive) : مسئولیت فروشنده با هزینه های او در مبدا دقیقا منطبق است. در این گروه مسئولیت و هزینه در مکان مشخصی در مبدا از فروشنده به خریدار انتقال می یابد. برای مثال اگر خریدی به صورت F.A.S توافق شده باشد مسئولیت فروشنده تا تحویل کالا در کنار کشتی بوده و هزینه فروشنده نیز تا تحویل کالا در کنار کشتی خواهد بود و بعد از آن فروشنده هیچ مسئولیت و هزینه ای به عهده ندارد.پس هزینه و مسئولیت با هم تطابق دارند.

E.X.W , F.C.A , F.A.S , F.O.B

2. گروه تحویل (Dispatch) : مسئولیت فروشنده با هزینه های او تطابق ندارد.در این گروه هزینه تا مقصد به عهده فروشنده می باشد اما مسئولیت فروشنده در کشور خودش (مبدا) به پایان رسیده است. به عنوان مثال در قرارداد فروش از اصطلاح C.F.R استفاده و مکان تحویل بندر بوشهر تعیین شده باشد . در این حالت فروشنده تمامی هزینه ها را تا بندر بوشهر پرداخت می نماید اما مسئولیت او در زمان تحویل کالا روی عرشه کشتی به پایان رسیده است.پس هزینه و مسئولیت فروشنده با هم تطابق ندارد.

C.F.R , C.I.F , C.P.T , C.I.P

3. گروه تحویل ( Delivery ) : مسئولیت فروشنده با هزینه های او در مقصد کاملا با هم منطبق است.در این گروه فروشنده تا تحویل کالا در مقصد تمامی هزینه ها را پرداخت می کند و مسئولیت او نیز تا تحویل کالا در مقصد ادامه می یابد.