بياييد كمي تمرين “حيوان دوستي” بكنيم…

بهار است و فصل بارداري و زايمان گربه ها از جمله گربه هاي خياباني. بسياري از اين گربه هاي خياباني، گوشه همان خيابان مادر مي شوند. بياييد “هوا”ی اين تازه مادرهاي بي سر پناه را داشته باشيم. چند توصيه رفاهي درباره حاملگي گربه ها:
١- از آغاز بهار تا آغاز پاييز، فصل حاملگي گربه هاست.
٢- دوره بارداري گربه ها بين ٦٥ تا ٦٧ روز است.
٣- در هفته هاي نخست، گربه ها، هيچ نشاني از حاملگي نمايان نمي كنند، در نتيجه اگر در فصل بهار، گربه ماده ديديد، حتي اگر كپل نبود، فرض بر اين است كه او حتما آبستن است.
٤- حوالي روزهاي ١٨ تا ٢٠ سينه ها بزرگ مي شوند و افزايش وزن آغاز مي شود. اينجاست كه “مادر” ضعيف مي شود، ممكن است تب كند و ناي راه رفتن و جستجو براي غذا را نداشته باشد. متاسفانه در ايران ما، گربه يا بايد چابك باشد و از هجوم “لگد” ها فرار كند يا قرباني شود. اگر گربه اي برخلاف ميل شما جايي بيتوته كرده، دليلش نه “پررويي” است نه “علاقه به شما انسان ناشناس”! شايد باردار است و جان ندارد. چاره اش “لگد” نيست، دركش كنيد.
٥- به دليل عوارض ناشي از بارداري، مادر گربه، ممكن است دچار سوتغذيه شود. او بيش از همه چيز به آب و شير، گوشت و مرغ پخته و زرده تخم مرغ نياز دارد. مي توانيد بخش هايي از گوشت يا مرغ را كه با ذائقه تان جور نيست، بپزيد و به او بدهيد. اگر نمي خواهيد يا نمي توانيد، دست كم، برايش آب فراهم كنيد.
٦- نزديك به وقت زايمان، گربه سخت “نزار” است. شكمي بزرگ و جسمي لرزان دارد. گربه معمولا در حضور بقيه “زايمان” نمي كند. خوب است كه او را روي حوله بگذاريد و برايش آب فراهم كنيد.
٧- بعد از زايمان، گربه معمولا كم غذا مي شود. هواي “مادر بچه ها” را داشته باشيد.

همه مادرها عزيزند… گربه و انسان ندارد. مهر مادريشان را بفهميم…

Leave a Reply