لیست کشورهای زیر از یک ترجمه خلاصه سازی شده است

تحقیق برای چرایی را به خودتان واگذار می کنم، اما در یک جمله باید گفت، که هیچ امیدی به آینده این کشورها و انسانهای آینده آن نیست:

  1. جمهوری آفریقای مرکزی

  2. چاد

  3. جمهوری دموکراتیک کنگو

  4. عراق

  5. یمن

  6. سودان

  7. نایجر – قاره آفریقا

  8. افغانستان

  9. لیبریا -قاره آفریقا

  10. نیجریه

Leave a Reply