الماس را می توان از راه های علمی به شیوه واکنش شیمایی  تولید کرد.

ترجمه مقاله از بابک راستی

منبع eHow.com

به دلیل وجود عناصر و مواد شیمایی در این پروسه، باید به شیوه مناسب از پوست، مو، چشم و بدن خودتان محافظت کنید.

شما به یک دستگاه (راکتور) CVD برای انجام این کار نیاز دارید، باید یک قطعه بسیار کوچک الماس را به عنوان “بذر” در درون دستگاه بگذارید.

از یک سوگاز متان وارد می شود و از سوی دیگر گاز هیدروژن، با دمای بسیار بالا باید گاز هیدروژن را به اتمهای هیدروژن شکاند، اینکار توسط پلاسمای میکرویوی یا یک شعله سوزان با حداقل 3000 درجه سانتیگراد نیازمندیم.

اتمهای هیدروژن شکسته شده با متان واکنش انجام می دهند و باعث آزاد شدن کربن به صورت بخار می شوند، ابر کربنی-پلاسمایی در آن دمای زیاد تشکیل شده و باعث باران کربنی می شوند، این کربن ها به محض تماس با الماسی که به عنوان بذر گذاشته ایم پیوند تشکیل داده و تبدیل به الماس می شوند.

این مرحله زمانبر است و هر روز نیم میلیمتر به سطح الماس اضافه خواهد شد.

چنین الماسهایی در موارد تراش الماس، نیمه رساناها، دستگاه های برش یا جواهر سازی کاربرد دارند.

Leave a Reply