شهروندان می توانند با توجه به موضوعات زير به كلانتریها مراجعه كنند و مغايرت با هركدام از زمان‌بندیهای زير كه توسط پليس به عنوان استاندارد برای رسيدگی به مراجعات مردمی در نظر گرفته شده، هرگونه شكايات خود را به اين سامانه گزارش كنند تا در كوتاه‌ترين زمان ممكن به آن رسيدگی شود.

الف) زمان تشكيل پرونده‌های مقدماتی و خدمات قضايی از لحظه ورود به كلانتری تا خاتمه حداكثر يك ساعت است و در صورت نياز به تحقيق محلی، نهايتاً سه ساعت به طول می انجامد.

ب) زمان تشكيل پرونده مقدماتی قتل، خودكشی و فوت حداكثر دو ساعت است.

ج) ارسال پرونده مقدماتی به مشاوره و مددكاری اجتماعی حداكثر سه ساعت به طول خواهد انجاميد.

د) ارجاعات قضايی مانند حكم جلب، تحقيق و ابلاغ قضايي ظرف 24 ساعت بايد انجام شود.

   سيزده‌گانه قابل پيگرد پليس

همچنين مراجعان به كلانتریها بايد به اين موضوع توجه داشته باشند كه در صورت مواجهه با تخلفات زير می توانند نسبت به گزارش اين موارد اقدام كنند:

1) اخذ بی مورد مدارك

2) عدم پاسخگويی به موقع به مراجعين به دلايلی همچون صرف صبحانه، ناهار يا برگزاری مراسم

3) افشای اطلاعات موضوع پرونده توسط كاركنان كلانتری

4) تغيير موضوع شكايت توسط مأموران كلانتری

5) عدم عودت وسايل شخصی و مدارك اخذ شده از مراجعان

6) مفقود شدن مدارك مراجعان

7) عدم رعايت حقوق شهروندی و استفاده از الفاظ نامناسب و برخورد فيزيكی

8) سهل انگاری در اجرا و ابلاغ احكام قضايی

9) موكول نمودن امور ارباب رجوع به روز بعد با توجه به جدول زمان رسيدگی

10) كم و زياد كردن اوراق پرونده

11) عدم تشكيل به موقع پرونده به هنگام مراجعه شكات با توجه به جدول زمان رسيدگی

12) مطالبات نامشروع و غيرقانونی

13) عدم تشكيل پرونده در كلانتری حتی اگر موضوع در حوزه ديگری اتفاق افتاده باشد.

مردم بايد با حقوق خود آشنا شوند و احساس نكنند سطوح مختلف پليس براي مطالبه حقوقشان در دسترس نيستند و در نهايت تنها عملكرد مأمورين رده پايين‌تر اين نيرو قابل پيگرد است. از سوی ديگر، وقتی مردم به حقوق خود واقف باشند و همچنين مأموران پليس استانداردهای رفتاری داشته باشند پيگيری آنچه تخلف ناميده می شود، انجام پذيرتر است.

يعنی چنانچه رفتار استاندارد و مبتنی بر اخلاقيات براي كاركنان پليس تدوين شود، پليس برای مردم پيش‌بينی پذير می شود و حضورش امنيت آفرين و آرامش‌زا می شود نه دلهره‌آور و استرس‌زا؛ به حالتی كه گاهی ديده مي‌شود.

Leave a Reply