+98-936-917-5733

اینکوترمز: Incoterms

معرفی مختصر و ساده اینکو ترمز (اصطلاحات تجارت بین المللی)

یکی از اصلی ترین موضوعات بحث صادرات و واردات یعنی اینکوترمز است.

اینکوترمز مجموعه ای از اصطلاحات است که در قرارداد های بین المللی بکار می رود تا برداشت یکسانی از قراردادها و خواسته های فی مابین شرکت ها وجود داشته باشد.

اینکوترمز میزان مسئولیت و وظایف خریدار و فروشنده را مشخص می کند. اولین ویرایش اینکوترمز توسط اتاق تجارت جهانی در سال 1936 منتشر شد. پس از آن شش بار مورد تجدید نظر واقع شد و اصطلاحات جدید به آن افزوده شد. اینکوترمز 2010 آخرین ویرایش معتبر این متن می باشد. دلیل اصلی اصلاحات متن اینکوترمز این بوده است که متن جاری آن با روش های تجاری هم زبان باشد. در اینکوترمز 2000، سیزده اصطلاح بکار رفته است:

E.X.W – F.C.A – F.A.S – F.O.B – C.F.R – C.I.F – C.P.T – C.I.P – D.A.F – D.E.S – D.E.Q – D.D.U – D.D.P


E.X.W ( تحویل درب کارخانه EX Works )
این اصطلاح پایین ترین قیمت کالا برای خریدار و کم مسئولیت ترین اصطلاح برای فروشنده می باشد. در این اصطلاح کالا در کارخانه به خریدار تحویل داده می شود و تمامی هزینه های حمل و ترخیص و همچنین مسئولیت کالا از این پس به عهده خریدار می باشد.

در سیزده اصطلاح اینکوترمز 2000 ، EXW تنها اصطلاحی است که در آن وظیفه تهیه و تنظیم اظهارنامه صادراتی ، اخذ مجوز صادرات و انجام تشریفات گمرکی در کشور مبدا به عهده خریدار می باشد.


(F.C.A) تحویل به حمل کننده (Free Carrier )

در این اصطلاح فروشنده ، کالا را در محلی که خریدار اعلام می کند ( در مبدا ) مثلا پایانه آستارا، تحویل حمل کننده می دهد. فروشنده موظف به اخذ مجوز صادرات و انجام تشریفات گمرکی می باشد و اسناد حمل را تحویل خریدار می دهد. هزینه حمل و بیمه نیز به عهده خریدار می باشد.

این اصطلاح برای انواع وسایل حمل استفاده می شود.


 ( F.A.S) ( تحویل کنار کشتی Free Alongside Ship  )

فروشنده موظف است علاوه بر اخذ مجوز صادرات و انجام تشریفات گمرکی در مبدا و تهیه اسناد حمل، کالا را در کنار کشتی روی اسکله در بندر تعیین شده در مبدا تحویل دهد و خریدار را در جریان امور قرار دهد.

خریدار باید هزینه حمل و بیمه را بپردازد.

این اصطلاح برای حمل دریایی بکار می رود.


( F.O.B) ( تحویل روی عرشه کشتی Free On Board )

فروشنده موظف است علاوه بر اخذ مجوز صادرات و انجام تشریفات گمرکی و تهیه اسناد حمل ، کالا بر روی عرشه کشتی تحویل دهد. مسئولیت فروشنده جهت سلامت کالا تا قبل از ریل کشتی می باشد.

هزینه حمل و بیمه به عهده خریدار می باشد.

این اصطلاح نیز برای حمل دریایی بکار می رود.


 ( C.F.R) (هزینه و کرایه حمل در بندر مشخص شده Cost and Freight  )

فروشنده موظف است کالا را در بندر مشخص شده در مقصد تحویل خریدار دهد. مسلما اخذ مجوز صادرات ، تشریفات گمرکی و هزینه های حمل به عهده فروشنده می باشد. لازم به ذکر است که مسئولیت سلامت کالا تا قبل از ریل کشتی به عهده فروشنده بوده است و بعد از آن مسئولیتی ندارد.

خریدار باید هزینه بیمه ، مجوز ورود کالا و ترخیص کالا در مقصد را متقبل شود.

این اصطلاح نیز برای حمل دریایی بکار می رود.


 ( C.I.F) ( هزینه ، کرایه حمل و بیمه در بندر مشخص شده Cost and Insurance and Freight  )

در این اصطلاح مانند C.F.R فروشنده موظف است کالا را در بندر مشخص شده در مقصد تحویل دهد. اما هزینه بیمه نیز با فروشنده است. ( نوع بیمه را باید خریدار در قرارداد مشخص نماید).
این اصطلاح نیز برای حمل دریایی بکار می رود.


 ( C.P.T) ( کرایه حمل تا مقصد مشخص شده Carriage Paid To)

این اصطلاح برای انواع وسایل نقلیه استفاده می شود.

در این اصطلاح فروشنده موظف است کالا را در مقصد مشخص شده به خریدار تحویل نماید.
خریدار نیز موظف به پرداخت هزینه بیمه و انجام امور گمرکی در مقصد می باشد.


( C.I.P) (کرایه حمل و بیمه تا مقصد مشخص شده Carriage and Insurance Paid  )

این اصطلاح نیز همانند C.P.T می باشد با این تفاوت که هزینه بیمه نیز بر عهده فروشنده است.


 (D.A.F) ( تحویل در مرز مشخص شده Delivered at Frontier  )

فروشنده موظف است کالا را بر اساس مفاد قرارداد در محل مشخص شده در مرز تحویل خریدار داده و مجوز صدور کالا از کشور مبدا را اخذ و تشریفات گمرکی را انجام دهد. بدیهی است که هزینه حمل تا مرز مشخص شده به عهده فروشنده می باشد اما تعهدی در قبال پرداخت بیمه ندارد. مسئولیت سلامت کالا تا تحویل آن به عهده فروشنده می باشد.
خریدار نیز موظف است تشریفات و هزینه های گمرکی جهت ورود کالا به کشور مقصد را انجام دهد.


 ( D.E.S ) ( تحویل روی عرشه کشتی در مقصد مشخص شده Delivered ex Ship)

فروشنده موظف است کالا را بر روی عرشه کشتی در مقصد تحویل خریدار نماید. هزینه های حمل به عهده فروشنده می باشد و مسئولیت سلامت کالا تا زمان تحویل به عهده اوست.
هزینه های دریافت کالا از روی عرشه کشتی و انجام امور گمرکی جهت ورود کالا به کشور مقصد به عهده خریدار می باشد.


 ( D.E.Q ) ( تحویل روی اسکله در مقصد مشخص شده Delivered ex Quay  )

این اصطلاح همانند D.E.S می باشد با این تفاوت که بر روی اسکله در مقصد تحویل خریدار می نماید.


 ( D.D.U) ( تحویل در مقصد مشخص شده بدون پرداخت عوارض Delivered Duty Unpaid )

فروشنده موظف است کالا را در محل مشخص شده در مقصد تحویل خریدار دهد و تمامی هزینه های حمل و مجوز صادرات و تشریفات گمرکی در مبدا به عهده او می باشد.
هزینه های گمرکی در کشور مقصد به عهده خریدار می باشد.


 ( D.D.P) ( تحویل در مقصد مشخص شده با پرداخت عوارض Delivered Duty Paid )

در این اصطلاح حداکثر تعهدات و مسئولیت ها به عهده فروشنده است و از طرف دیگر بالاترین فیمت برای خریدار می باشد. فروشنده موظف است که کالا را در کشور مقصد نیز ترخیص نماید و مجوز های ورود کالا را اخذ کند و کالا را در محلی که خریدار اعلام می کند تحویل او دهد. مسئولیت کامل کالا تا زمان تحویل به خریدار به عهده فروشنده می باشد.


 1.صرفا برای حمل دریایی: F.A.S , F.O.B, C.F.R , C.I.F , D.E.S , D.E.Q

2.برای هر نوع حملی بکار می روند: E.X.W , F.C.A , C.P.T , C.I.P , D.A.F , D.D.U , D.D.P


تقسیم بندی سه گانه:

این تقسیم بندی بر اساس مسئولیت ها و هزینه های خریدار و فروشنده تعریف شده است.

1. گروه انطباق( Adaptive) : مسئولیت فروشنده با هزینه های او در مبدا دقیقا منطبق است. در این گروه مسئولیت و هزینه در مکان مشخصی در مبدا از فروشنده به خریدار انتقال می یابد. برای مثال اگر خریدی به صورت F.A.S توافق شده باشد مسئولیت فروشنده تا تحویل کالا در کنار کشتی بوده و هزینه فروشنده نیز تا تحویل کالا در کنار کشتی خواهد بود و بعد از آن فروشنده هیچ مسئولیت و هزینه ای به عهده ندارد.پس هزینه و مسئولیت با هم تطابق دارند.

E.X.W , F.C.A , F.A.S , F.O.B

2. گروه تحویل (Dispatch) : مسئولیت فروشنده با هزینه های او تطابق ندارد.در این گروه هزینه تا مقصد به عهده فروشنده می باشد اما مسئولیت فروشنده در کشور خودش (مبدا) به پایان رسیده است. به عنوان مثال در قرارداد فروش از اصطلاح C.F.R استفاده و مکان تحویل بندر بوشهر تعیین شده باشد . در این حالت فروشنده تمامی هزینه ها را تا بندر بوشهر پرداخت می نماید اما مسئولیت او در زمان تحویل کالا روی عرشه کشتی به پایان رسیده است.پس هزینه و مسئولیت فروشنده با هم تطابق ندارد.

C.F.R , C.I.F , C.P.T , C.I.P

3. گروه تحویل ( Delivery ) : مسئولیت فروشنده با هزینه های او در مقصد کاملا با هم منطبق است.در این گروه فروشنده تا تحویل کالا در مقصد تمامی هزینه ها را پرداخت می کند و مسئولیت او نیز تا تحویل کالا در مقصد ادامه می یابد.

D.A.F , D.E.S , D.E.Q , D.D.U , D.D.P


جدیدترین ورژن اینکوترمز ، اینکوترمز 2010 هستش که از ابتدای ژانویه 2011 اجرایی شده است.

تفاوت اینکوترمز 2010 با اینکوترمز 2000 در حذف چهار ترم قدیمی و اضافه کردن دو ترم جدید می باشد.

ترم های حذف شده عبارتند از:

DAF , DES , DEQ , DDU

ترم های اضافه شده عبارتند از:

DAT , DAP

فراموش نشود که هنگام اخذ قیمت و شرایط تحویل اولیه حتما و فقط از این روش ( exw )استفاده شود ! برای استفاده از سایر روش*ها هیچگاه دیر نیست و برای دریافت پروفورما می*توان از روش*های مناسب دیگر استفاده کرد. ( مگر در مورد کالاهای خاص و یا درشرایط ویژه).

CFR به C&F نیز معروف است.

آیا نظری دارید؟ مقاله ای می توانید برایمان ارسال کنید؟ لطفا در سایت ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

ما قدر شما را می دانیم.

نویسنده: بابک راستی

اگر این مطلب برایتان جالب است و مایلید تا دیگران هم بدانند، می توانید آنرا در شبکه های اجتماعی خودتان بازپخشش کنید:

[feather_share]

لطفا در صورت کپی پیست، لینک به این صفحه را فراموش نکنید.

Leave a Reply