ایرانی‌ها کجا کمتر پول خرج می‌کنند؟

در میان هزینه خانوارهای شهری و روستایی ایران، تفریح و آموزش کمترین سهم را دارند.

عصر بانک؛ بر اساس آمار مرکز آمار ایران در سال 1392، 73.3 درصد هزینه خانوارهای شهری شامل هزینه های غیرخوارکی است و 26.7 درصد هزینه آنها هم در بخش خوراکی و دخانی صرف میشود.

همچنین از میان هزینه‌های غیر خوراکی مسکن با 45.3 درصد بزرگترین سهم را به خود اختصاص داده و به ترتیب خانوارهای شهری 14.3 درصد در حمل و نقل، 12.5 درصد در بهداشت و درمان، 11.4 درصد در کالاها وخدمات متفرقه، 6 درصد در اثاث و خدمات صرف می‌کنند. اما کمترین هزینه خانوارهای شهری در بخش سرگرمی و آموزش است که 4.1 را به خود اختصاص داده است. از میان هزینه‌های خوراکی و دخانی خانوارهای شهری، گوشت با 21.9 درصد بیشترین سهم را داراست.

بزرگترین بخش هزینه خانوارهای روستایی هم به هزینه های غیر خوراکی اختصاص دارد و در واقع 56.7 درصد هزینه خانوارهای روستایی غیر خوراکی است که مسکن با 27.6 درصد بیشترین سهم را در هزینه‌های غیرخوراکی دارد. بعد از مسکن حمل و نقل و ارتباطات 19.8 درصد، بهداشت و درمان 14.8 درصد، کالاها و خدمات متفرقه 13.6 درصد، پوشاک و کفش 10.5 درصد، لوازم و اثاث خانوار هم 10.4 درصد را به خود اختصاص می‌دهد. اما سرگرمی و آموزش با 3.4 درصد کمترین سهم از هزینه های غیرخوراکی را دارد.

در هزینههای خوراکی خانوارهای شهری هم بیشترین سهم به خرید آرد، رشته، نان، غلات و فراورده‌های آن مربوط می‌شود که 24.7 درصد است.

Leave a Reply