پرزیدنت اوباما در معرفی برنامه جدیدش که در آن سیستمهای آموزشی ایالتی و منطقه ای تشویق می شوند از ساختارهای آزمونی هوشمندتر و کمتر استاندارد شده و سراسری استفاده کنند:

“وقتی من به معلمهای خوبی فکر می کنم که زندگی مرا شکل دادند، چیزی که به یاد می آورم این نیست که آنها چگونه مرا برای شرکت در یک آزمون استاندارد و سراسری آماده کردند. چیزی که از آنها در ذهن من مانده است این است که آنه چگونه به من یاد دادند که به خودم اعتماد داشته باشم، چگونه کنجکاو باشم، چگونه کنترل آموزشم را در دست بگیرم که بتوانم به نهایت توان بالقوه ام برسم. آنها مرا تشویق کردند که که پنجره هایی را به گوشه هایی از دنیا باز کنم که پیش از آن هرگز به آنها فکر نکرده بودم.”

این برنامه جدید از ایالتها و منطقه های آموزشی می خواهد آزمونهای به عمل آمده از کودکان دارای سه شاخص اصلی زیر باشند:

   ۱- آزمونها ارزش گرفتن دارند و ضمن داشتن کیفیت بالا، بر اصول متمرکز هستند و تلاش می کنند دانش آموزان را در مسیر آموزش حفظ کنند،

   ۲- آزمونها نباید وقت زیادی از زمان آموزش و فراگیری را به خود اختصاص دهند و باید یکی از عوامل تقویت کننده آموزش و فراگیری باشند، 

   ۳- آزمونها تنها باید یکی از منابع ارزشیابی وضعیت تحصیلی دانش آموزان باشند، در کنار وضعیت مشارکت دانش آموزان در کلاس، ارزشیابی های کلاسی و دیگر عوامل تا به ما یک دید کلی و نزدیک به صحیح از وضعیت تحصیلی دانش آموزان و مدارس بدهند.

Leave a Reply