لیستی از داروهای ممنوعه در امارات عربی متحده عربی

big_errorلیستی از داروهای ممنوعه در امارات عربی متحده عربی (دوبی به عنوان مثال) :

همورفين

پتيدين

كدئين

دكسترومتورفان

فنوباربيتال

باربيتالها

ديفنوكسيلات

آمفتامين‌ها

متيل فنيديت

مپروبامات

اتينامات

پنتازوسين

آلپرازولام

كلونازپام

كلوبازام

ديازپام

استازولام

فلورازپام

لورازپام

ميدازولام

اكزازپام

تمازپام

كلوديازپوكسايد

استامينوفن كدئينه

آلپرازولام (قرص)

آمانتادين (كپسول)

آمي تريپتيلين (قرص)

آسپرين كدئينه (قرص)

آتراكوريم (آمپول)

باكلوفن (قرص)

بي پريدين (آمپول)

بي پريدين (قرص)

كلرديازپوكسيد (قرص)

كلرپرومازين (آمپول)

كلرپرومازين (قرص)

كليدينيم سي (قرص)

كلوميپرامين (قرص)

كلونازپام (قرص)

دكسترومتورفان (شربت)

دكسترومتورفان پي (شربت)

دكسترومتورفان (قرص)

ديازپام (آمپول)

ديازپام (قرص)

ديفنوكسيلات (قرص)
اوربيافين

آرتين تري هگزوفنيديل

دكسپين (كپسول)

فلووكسامين (قرص)

فلوكستين (قرص)

فلوكستين (كپسول)

فلوفنازين (قرص)

فلوفنازين (آمپول)

هالوپريدول (قطره)

هالوپريدول (قرص)

هالوپريدول (آمپول)

هيدروكسي زين (شربت)

هيدروكسي زين (آمپول)

هيدروكسي زين (قرص)

ايمي پرامين (قرص)

كتامين (آمپول)

ليتيوم كربنات (قرص)

لورازپام (قرص)

مپروبامات (قرص)

متوكاربامول (آمپول)

متوكاربامول (قرص)

ميدازولام (آمپول)

نورتريپتيلين (قرص)

اكزازپام (قرص)

پانكورونيوم (آمپول)

پاروكستين (قرص)

پرفنازين (آمپول)

پرفنازين (قرص)

فنوباربيتال (شربت)

فنوباربيتال (قرص)

فنوباربيتال (آمپول)

فني تونين كمپاند

پريميدون (قرص)

پروپوفول (آمپول)

رميرون (قرص)

تيوپنتال (آمپول)

تيوپنتال (قرص)

تيوريدازين (قرص)

تيوتيكس (كپسول)

ترامادول (قرص)

ترامادول (آمپول)

تري فلوپرازين (آمپول)

تري فلوپرازين (قرص)

تري هگزيفنيديل (قرص)

تريميپرامين (قطره)

تريميپرامين (قرص)

والپروات سديم (قرص)

ترامادول هيدروكلرايد

كيمادرين

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733