نتیجه مذاکرات چند ساله اتمی ایران و پنج قدرت جهانی

اطلاعات، اخبار، تفسیرها و موارد مربوط به برجام، توافق هسته ای یا نتیجه مذاکرات هسته ای ایران و پنج قدرت جهانی

لطفا در ادامه بخوانید…

BBC : ترجمه ضمنی

ایسنا: یک دستآورد × اجتناب از گزینه نظامی (چرا؟؟)

 متن فارسی توافقنامه (برجام) در سایت نمایشگاه مجازی فارس × ایسنا ×

سخنان کوتاه:

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

2 Responses to “نتیجه مذاکرات چند ساله اتمی ایران و پنج قدرت جهانی”

  1. […] به روز رسانی ما را دنبال کنید […]

  2. […] پرونده هسته ای ایران، در سایت نمایشگاه مجازی فارس، در این لینک جمع آوری […]

Leave a Reply