درک پیوستگی کل هستی

ما جهانیان عزیز تا عدم استقلال کاملمان از همدیگر را درک نکنیم به هیچ جای خوبی نخواهیم رسید. باید باور کنیم که نه با خط مرزی نه با تفاوت فرهنگی نه با تفاوت قاره، نه کروموزوم و نه هیچ چیز دیگری، نمی تانیم خودمان را از همه چیز جدا بدانیم. دید موحدانه نیاز است!

به امید رشد و درک

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733