آیا فقط دیوانگان غیر قابل پیش بینی هستند؟

خیر

هــــنــــوز در برخی جاهای جهان هستند دولتهایی که تصمیم می گیرند و ناگهانی بدون اطلاع رسانی، تصمیم های خود را به اجرا می گذارند.

ناگهانی

بدون اطلاع قبلی

Leave a Reply