آشنایی با اقتصاددانان ایرانی(6):
دکتر فرهاد نیلی

دکتر فرهاد نیلی از اقتصاد دانان برجسته ایرانی است که سمت‌‌های متعدد شغلی در ایران داشته است.

دکتر فرهاد نیلی، مدرک کارشناسی خود را در رشته ریاضیات کاربردی از دانشگاه صنعتی شریف، مدرک کارشناسی ارشد را در رشته برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی و مدرک دکترای اقتصاد را در گرایش اقتصاد کلان از دانشگاه یورک انگلستان گرفته‌اند.

ایشان در سمت‌هایی از جمله رییس پژوهشکده پولی و بانکی کشور، استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف و مشاور رییس کل بانک مرکزی مشغول بودند.
تحصیلات

دکتری اقتصاد کلان؛ دانشگاه یورک انگلستان
کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی؛ دانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی ریاضیات کاربردی؛ دانشگاه صنعتی شریف

سوابق کاری

مشاور رئیس کل بانک مرکزی ایران و رئیس پژوهشکده پولی و بانکی
مدرس مدعو، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
مدیرکل اقتصادی، بانک مرکزی ایران
مدیر، اداره بررسی‌ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی ایران
معاون، اداره بررسی‌ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی ایران
کارشناس، اداره بررسی‌ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی ایران
مدرس، دانشکده اقتصاد، دانشگاه کیل، انگلستان
محقق، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی ایران
محقق، دفتر اقتصاد کلان، سازمان برنامه و بود

Leave a Reply