آتش زدن یا سوزاندن زباله یا آشغال در هرجایی، چه جزیره ای دور افتاده، چه کوهستان یا بیابان، چه در کنار جاده، چه در زیر زمین، چه در محیط مسکونی یا صنعتی، باید جرم تلقی شود و حد و اندازه آن باید در ابعاد قتل عام باشد.

چرا که هر آتشی، به خاک آسیب می زند و میکروارگانیسمهای زنده خاک که برای باروری و سلامت خاک مفید است را می کشد و این باعث عدم نفوذ آب های رو سطحی به خاک، در نتیجه تشنه تر شدن آب های زیر سطحی و بروز سیلآب می گردد. دود آن اگر توسط باران مهار گردد آب و دوباره خاک را آلوده می کند و تنفس آن برای همه موجودات زنده، اعم از گیاهان، درختان، حیوانات و انسان انواع بیماری ها را به ارمغان می آورد، بیماریهایی از قبیل سرطان و ضعف سیستم دفاعی بدن.

یکی از مهمترین کانون ها آتش زدن زباله، شهرداری ها هستند.

زباله در واقع یک نوع ثروت رها شده است، جوامع مدرن از زباله پول می سازند، زباله ها بر دو نوع قابل بازیافتی و غیر قابل بازیافتی تقسیم می شوند که همین زباله های به ظاهر غیر قابل بازیافتی، اگر مقداری تدبیر در آن اندیشیده شود، آنهم قابل بازیافت هستند. آتش زدن زباله فقط بعد محیط زیستی، انسانی و طبیعی ندارد، ابعاد آن در ادامه می تواند اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باشد.

بر اساس نظر کارشناسان، خطرناک ترین گازها می تواند بر اثر سوزاندن پلاستیک های حاوی مواد بر پایه ارگانوکلر نظیر پی وی سی منتشر شود.
وقتی این نوع پلاستیک ها سوزانده می شود، مقادیر زیانباری از دیوکسین ها، که گروهی از مواد شیمیایی بسیار سمی هستند منتشر می شوند.
دیوکسین ها سمی ترین مواد برای برای ارگانیسم های بدن است که به عنوان مواد سرطان زا و مختل کننده هورمون ها شناخته می شوند.

همه ممردم، تک تک موظف به رعایت این موضوع و پیگیری آن هستند، بنابراین به موارد قانونی زیر لطفا دقت فرمائید:

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست:

ماده ۹ – اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم نماید ممنوع است.

منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی‌یا بیولوژیک آن به طور زیان‌آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد.

تبصره – استعمال سموم به منظور مبارزه با آفات نباتی و جانوران و حشرات موذی با رعایت قوانین و مقررات وزارت کشاورزی و منابع طبیعی‌مشمول این ماده نخواهد بود ولی در صورتی که استفاده از سموم برای مقاصد بالا مغایر با بهسازی محیط زیست باشد سازمان ضرورت تجدید نظر درمقررات مربوط و جایگزینی مواد و طرق دیگری را برای دفع آفات توصیه خواهد نمود.

قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا:

‌ماده 22 – پخش و انتشار هر نوع مواد آلوده‌کننده هوا بیش از حد مجاز از منابع تجاری، خانگی و متفرقه در هوای آزاد ممنوع است.
منابع تجاری، خانگی و متفرقه از جهت نوع و میزان آلودگی توسط سازمان حفاظت محیط زیست مشخص و طبقه‌بندی شده و حد مجاز موضوع این‌ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 32 – مسئولین آلودگی حاصل از منابع متفرقه و منابع خانگی و همچنین عاملین آلودگی صوتی به جزای نقدی از سی هزار ریال تا سیصد هزار‌ریال و در صورت تکرار از یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم خواهند شد.

از سوی دیگر قانون مجازات اسلامی برای متخلفین پیامی دارد:

متن كامل قانون مجازات اسلامي ايران مصوب 1375 شنبه, 22 اسفند 1394 ساعت 21:19

ماده 688 – هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومی شناخته شود از قبيل آلوده كردن آب آشاميدنی يا توزيع آب آشاميدنی آلوده، دفع غير بهداشتی فضولات انسانی و دامی ومواد زائد، ريختن مواد مسموم كننده در رودخانه ها، زباله در خيابانها و كشتار غيرمجاز دام، استفاده غيرمجاز فاضلاب خام يا پس آب تصفيه خانه های فاضلاب برای مصارف كشاورزی ممنوع می باشد ومرتكبين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتری نباشند به حبس تا يك سال محكوم خواهندشد.

تبصره 1- تشخيص اينكه اقدام مزبور تهديد عليه بهداشت عمومی و آلودگی محيط زيست شناخته می شود و نيز غير مجاز بودن كشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنين اعلام جرم مذكور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان دامپزشكی خواهد بود. اصلاحی مطابق قانون اصلاح تبصره (1)ماده (688) قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375

تبصره 2 – منظور از آلودگی محيط زيست عبارتست از پخش ياآميختن مواد خارجی به آب يا هوا يا خاك يا زمين به ميزانی كه كيفيت فيزيكی ، شيميايی يا بيولوژيك آن را بطوری كه به حال انسان يا سايرموجودات زنده يا گياهان يا آثار يا ابنيه مضر باشد تغييردهد.

Leave a Reply